Rola adopcji LEI we wzroście gospodarczym - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Rola adopcji LEI we wzroście gospodarczym

Rola adopcji LEI we wzroście gospodarczym

data:

Nieco ponad dziesięć lat po kryzysie nadal odczuwalne są wstrząsy wtórne po krachu z 2008 r. Coraz łatwiej jest sobie wyobrazić, że gospodarka światowa wróciła do normalności – Unia Europejska odnotowuje wzrost gospodarczy przez siedem kolejnych lat; giełda w USA ustanowiła w sierpniu 2018 r. rekord najdłużej trwającego wzrostu w swojej historii, a stopy bezrobocia spadły na wielu głównych rynkach światowych. Jednak zaufanie konsumentów nie zostało jeszcze w pełni odbudowane.

Przyjęcie LEI odgrywa kluczową rolę w odbudowie zaufania między konsumentami a światową branżą finansową.

Co to jest LEI?

LEI to 20-cyfrowy kod alfanumeryczny, którego można używać do identyfikacji stron transakcji finansowych. Kody te zostały zaprojektowane w odpowiedzi na kryzys z 2008 r., kiedy potrzeba zwiększenia przejrzystości na światowym rynku finansowym stała się wyraźnie widoczna w następstwie upadku imperium Lehman Brothers.

LEI to niepowtarzalne numery, które można przypisać każdemu podmiotowi, który się o nie ubiega. Po zarejestrowaniu LEI łączy kluczowe informacje referencyjne, w tym nazwę i własność firmy (włączając w to firmy macierzyste). Informacje podane przez podmiot podczas procesu rejestracji są sprawdzane z zewnętrznymi źródłami, zanim zostaną przesłane do globalnej internetowej bazy danych o wolnym dostępie.

W jaki sposób LEI promują wzrost gospodarczy?

Do tej pory organy regulacyjne koncentrowały się na zwiększonych potencjalnych kodach LEI, które zapewniają przejrzystą sprawozdawczość regulacyjną i nadzór nad transakcjami dotyczącymi instrumentów finansowych. System powstał w odpowiedzi na kryzys i stara się zaradzić niedociągnięciom w zdolności odpowiednich organów do oceny systemowego i pojawiającego się ryzyka. To z kolei upoważnia organy regulacyjne do podejmowania kroków naprawczych w przypadku zidentyfikowania niebezpiecznych trendów.

Kompleksowa baza danych LEI odgrywa rolę w zwiększaniu zaufania na światowym rynku finansowym. Jest to pierwszy istniejący mechanizm, który ułatwia identyfikację milionów podmiotów prawnych na całym świecie działających na globalnym rynku.

Przed pojawieniem się kodów LEI identyfikacja podmiotów prawnych na poziomie globalnym była złożona i kosztowna zarówno pod względem finansowym, jak i poświęconym na to roboczogodzinom. Informacje zebrane na temat własności podmiotu zostały przeprowadzone poprzez ręczne sprawdzenie w różnych, często niewiarygodnych źródłach.

LEI ułatwia znalezienie wiarygodnych informacji o podmiotach na całym świecie. Biorąc pod uwagę twierdzenie Global LEI Foundation (GLIEF), że dobrze prosperujące gospodarki zaczynają się od zaufania do transakcji, nie jest zaskakujące, że kody LEI są ogłaszane jako punkt wyjścia do zwiększania zaufania konsumentów i do transakcji.

Większa przejrzystość transakcji biznesowych ogranicza ryzyko i zmniejsza prawdopodobieństwo nadużyć, promując w ten sposób zaufanie transakcyjne. Pewność co do tożsamości pozostałych stron transakcji biznesowych zwiększa efektywność operacyjną, przy jednoczesnym zapewnieniu  informacji niezbędnych do ograniczenia agregacji ekspozycji oraz, z punktu widzenia organu regulacyjnego, do monitorowania systemowego ryzyka finansowego i reagowania na nie.

LEI to aktualny światowy standard promujący pewność co do tożsamości w tych transakcjach.