Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie? - LEI Polska
1. Od 3 stycznia 2018 r. kody LEI są obowiązkowe dla wszystkich firm, które chcą kontynuować obrót papierami wartościowymi.

Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie?

Czym są MiFID II i EMIR i dlaczego mają znaczenie?

data:

Dyrektywa MiFID w sprawie rynków instrumentów finansowych obowiązuje w całej UE od końca 2007 roku. MiFID reguluje następujące kwestie:

  • Wymagania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej;
  • Wymogi dotyczące zezwoleń na rynkach regulowanych;
  • Raportowanie regulacyjne w celu uniknięcia nadużyć na rynku;
  • Obowiązki przejrzystości handlu akcjami;
  • Zasady dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu.

Od tego czasu dyrektywa została zaktualizowana, aby zaradzić pewnym niedociągnięciom, zwłaszcza w zakresie polityki dotyczącej akcji. Nowa i ulepszona wersja MiFID II obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. Zmieniona wersja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, przejrzystości i wydajności na rynku europejskim, przywrócenie zaufania inwestorów i przesunięcie części transakcji na rynku w regulowanych systemach obrotu.

MiFID nie była pierwszą dyrektywą, w wyniku której określone podmioty wymagały LEI. Przed tą aktualizacją rozporządzenie w sprawie infrastruktury rynków europejskich (EMIR – więcej informacji poniżej), wśród innych rozporządzeń i dyrektyw w Europie, Azji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, również wymagało od kontrahentów transakcji zawieranych na rynku finansowym posiadania numeru LEI.

MiFID doprowadził do gruntownych zmian, które weszły w życie 3 stycznia 2018 r. w odniesieniu do stron, które wymagały LEI do zawierania transakcji finansowych w UE. Obecnie obejmuje większość odrębnych podmiotów prawnych, takich jak trusty, spółki, fundusze emerytalne, organizacje charytatywne, szkoły wyższe, spółki osobowe i niektóre stowarzyszenia nieposiadające osobowości prawnej.

Wspomniane rozporządzenie EMIR jest również godne uwagi w sferze polityk finansowych, które powodują, że wymagany jest LEI. EMIR został zaprojektowany w celu promowania przejrzystości na europejskich rynkach instrumentów pochodnych, ograniczania ryzyka kredytowego i ograniczania ryzyka operacyjnego. Został on przyjęty w 2012 roku i zasadniczo wymaga posiadania LEI od wszystkich podmiotów, które mają obowiązki sprawozdawcze wynikające z EMIR.

Zakres rozporządzenia EMIR jest taki, że może mieć skutek eksterytorialny. Oznacza to, że rozporządzenie EMIR może w pewnych okolicznościach wpływać na dwa podmioty spoza EOG, które handlują na rynku finansowym. Należy rozważyć, czy eksterytorialne przepisy EMIR mają zastosowanie, jeśli handel odbywa się za pośrednictwem oddziałów znajdujących się w UE lub jeśli którykolwiek z kontrahentów ma gwarancję od kontrahenta finansowego w UE.

Wziąwszy powyższe pod uwagę, jeśli handlujesz na rynku finansowym w UE i jesteś osobą prawną (a nie osobą fizyczną), prawdopodobnie będziesz potrzebować LEI.